ABC Scrum Master®

Szkolenie akredytowne przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w rozwój produktów i rozwiązań w ramach SCRUM. Szkolenie szczególnie przydatne dla osób odpowiedzialnych za maksymalne wykorzystanie SCRUM, w tym dla Scrum Masterów, menedżerów i członków zespołu SCRUM. Kurs kończy się egzaminem umożliwiającym uzyskanie międzynarodowego certyfikatu.

PRINCE2® Practitioner

Szkolenie skierowane do menedżerów posiadających certyfikat PRINCE2® Foundation, kierowników projektów, sponsorów projektów, managerów zarządzających portfelem projektów, pracowników biura projektów (PMO) i liderów zespołów wykonawczych. Szkolenie poszerza i pogłębia praktyczne aspekty zastosowania metodyki PRINCE2®. Po zdaniu egzaminu zdobędziesz certyfikat PRINCE2 Practitioner.

PRINCE2® Foundation

Szkolenie skierowane do menedżerów projektów, sponsorów projektów, zarządzających portfelem projektów, pracowników biura projektów PMO, liderów i członków zespołów wykonawczych.
Szkolenie przeznaczone jest dla organizacji/firm/instytucji wszystkich branż i dziedzin działalności.
Uczestnicy zapoznają się z podejściem projektowym do zmiany i realizacji nietypowych przedsięwzięć, poznają standard zarządzania projektami zawierający pryncypia realizacji projektów, cykl życia projektu, podstawowe aspekty zarządcze, takie jak planowanie, organizacja, uzasadnienie biznesowe, ryzyko czy zarządzanie zmianą oraz techniki zarządcze.
Celem szkolenia jest ukazanie wszystkich aspektów zarządczych związanych z realizacją projektów przez firmę czy instytucję (organizację) na poziomie podstawowym, jednak z pewnymi elementami praktycznymi, szczególnie związanymi z dostosowaniem metodyki/standardu PRINCE2®.
Szkolenie kończy się egzaminem PRINCE2® Foundation.

MSP® (Managing Successful Programmes) Foundation

Szkolenie skierowane do menedżerów programów, menedżerów projektów, pracowników biura projektów i programu, a także menedżerów zmiany biznesowej. Szkolenie przeznaczone jest dla firm/organizacji realizujących swoją strategię poprzez wiele projektów.

Efektywne negocjacje

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zwiększyć swoją siłę negocjacyjną i podnieść kompetencje negocjacyjne. Szkolenie pozwala zwiększyć świadomość swojego stylu negocjacyjnego oraz przyswoić metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami negocjacyjnymi.

Symulacja biznesowa „Królewski Ogród”

Zaawansowana symulacja biznesowa, zbudowana w oparciu o pryncypia i najlepsze praktyki zwinnego zarządzania projektami. Poprzez symulowanie skomplikowanego projektu w realiach historycznych „Królewski Ogród” pozwala na empiryczne doświadczenie realnych problemów projektowych oraz kolektywne poszukiwanie rozwiązań, ze szczególnym naciskiem na:
– samoorganizację zespołów deweloperskich w duchu filozofii Agile
– zarządzanie wymaganiami oraz ciągłe dbanie o korzyści biznesowe niezwykle wymagającego sponsora
– praktyczne wykorzystanie narzędzi technik usprawniających pracę w środowisku zwinnym pracę w oparciu o własne postawy, doświadczenia i wnioski, w pełni transferowalne na grunt organizacji
Symulacja jest narzędziem analizowania i usprawniania komunikacji wewnątrz zespołu oraz sposobu komunikacji z jego otoczeniem.
„Królewski Ogród” to także narzędzie wspierające integrację na poziomie całej organizacji pomiędzy pionami, procesami i zespołami.

Confluence Zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla obecnych oraz przyszłych użytkowników i administratorów Confluence. Szkolenie pozwala zdobyć umiejętności w obsłudze Confluence w zakresie możliwym do administrowania.

Confluence Podstawowy

Szkolenie skierowane do użytkowników systemu Confluence, członków zespołów wykorzystujących narzędzie Confluence, członków PMO, a także do twórców i użytkowników intranetu.