Warsztaty P2Live

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, liderów zespołów, pracowników biura projektów, członków zespołów wykonawczych, top managementu. Skierowane jest ono do firm/organizacji wdrażających lub usprawniających zarządzanie poprzez projekty.

Symulacja biznesowa „Królewski Ogród”

Zaawansowana symulacja biznesowa, zbudowana w oparciu o pryncypia i najlepsze praktyki zwinnego zarządzania projektami. Poprzez symulowanie skomplikowanego projektu w realiach historycznych „Królewski Ogród” pozwala na empiryczne doświadczenie realnych problemów projektowych oraz kolektywne poszukiwanie rozwiązań, ze szczególnym naciskiem na:
– samoorganizację zespołów deweloperskich w duchu filozofii Agile
– zarządzanie wymaganiami oraz ciągłe dbanie o korzyści biznesowe niezwykle wymagającego sponsora
– praktyczne wykorzystanie narzędzi technik usprawniających pracę w środowisku zwinnym pracę w oparciu o własne postawy, doświadczenia i wnioski, w pełni transferowalne na grunt organizacji
Symulacja jest narzędziem analizowania i usprawniania komunikacji wewnątrz zespołu oraz sposobu komunikacji z jego otoczeniem.
„Królewski Ogród” to także narzędzie wspierające integrację na poziomie całej organizacji pomiędzy pionami, procesami i zespołami.