Regulamin sprzedaży online

REGULAMIN SPRZEDAŻY ONLINE

z dnia 26 kwietnia 2021 roku

§ 1

Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Promity – Promity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

przy ul. Wiejskiej 14/25, kod pocztowy 00-490, wpisana do Krajowego Rejestru

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

KRS pod numerem KRS: 0000339636, REGON 142057116.

b) Certyfikat – dokument potwierdzający ukończenie przez Klienta Szkolenia

c) Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w na stronach internetowych w domenie promity.pl umożliwiający złożenie Zamówienia

d) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym Konsument i Przedsiębiorca-Konsument, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Promity.

e) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

f) Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.

g) Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

h) Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujący zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów

i) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

j) Sklep – strony internetowe Promity w domenie promity.pl umożliwiające zakup Szkoleń.

k) Szkolenie – dostępne w Sklepie usługi szkoleniowe, których przedmiotem jest przeprowadzenie Szkolenia lub dostarczanie Materiałów Szkoleniowych które mogą być przedmiotem Umowy zawartej na odległość.

l) Potwierdzenie Szkolenia – potwierdzenie złożenia i opłacenia Zamówienia wysyłane na adres poczty elektronicznej Klienta podany w trakcie składania Zamówienia.

m) Materiały Szkoleniowe – materiały szkoleniowe dostarczane elektronicznie przez Promity w ramach Szkolenia, udostępnione Klientowi.

n) Umowa – Umowa sprzedaży Szkolenia zawarta na odległość tj. umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

o) Zamówienie – oświadczenie Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia

i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Promity.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa:

a) warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług szkoleniowych,

b) rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną,

c) warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną,

d) wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Szkoleń distance learning,

e) tryb postępowania reklamacyjnego.

2. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż Szkoleń odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.

4. Nabywając Szkolenie, Klient potwierdza, że zapoznał się z jego opisem, warunkami

oraz Regulaminem, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

5. Wszystkie informacje zawarte na stronie Sklepu, odnoszące się do Szkoleń (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy między Klientem a Promity następuje z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Szkolenia od Promity.

2. Złożenie Zamówienia następuje na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.

3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy składaniu Zamówienia – w przeciwnym razie Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji a Umowa nie zostanie zawarta.

4. Potwierdzenie Szkolenia następuje poprzez przesłanie przez Promity Klientowi wiadomości e‑mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera informacje niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu.

§ 4

Zasady wykonywania Szkoleń

1. Szkolenia wykonywane są przez Promity, jej pracowników oraz współpracowników, za działania i zaniechania których Promity odpowiada jak za własne.

2. Szkolenia wykonywane są przez Promity według odpowiednich programów szkoleń dostępnych na stronach internetowych w domenie promity.pl

4. Po zaksięgowaniu płatności, Klient otrzyma drogą elektroniczną, na adres podany w Formularzu

Zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji lub informacje niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu.

5. Przesłanie do klienta informacji, o której mowa w ust. 4 powyżej możliwe jest jedynie wtedy, gdy dane przekazane przez Klienta są poprawne.

6. W przypadku, gdy warunki przeprowadzenia Szkolenia, zawarte w jego programie

lub opisie, przewidują udostępnienie Klientowi Materiałów Szkoleniowych, Klient

otrzyma Materiały Szkoleniowe w formie elektronicznej w formacie Portable Document Format (PDF). Materiały Szkoleniowe podlegają ochronie prawnej zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu. Aby móc korzystać z Materiałów Szkoleniowych należy dysponować programem umożliwiającym odczyt formatu PDF.

7. Promity zastrzega sobie prawo do:

1) zmiany miejsca Szkolenia, jego harmonogramu, terminu, trenera oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia Szkolenia. Informacje dot. nowego miejsca, harmonogramu, terminu, trenera oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia Szkolenia.

2) przesunięcia terminu Szkolenia w przypadku, gdy liczba uczestników Szkolenia jest mniejsza niż 4. O zmianie terminu Szkolenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient zostanie powiadomiony najpóźniej w terminie 5 dni przed pierwotnym terminem rozpoczęcia Szkolenia.

8. Promity zachowuje prawo do odwołania Szkolenia do końca 10 dnia przed terminem danego Szkolenia. Szkolenie może być odwołane w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie Szkolenia jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Promity (umowne prawo odstąpienia). Jeżeli Szkolenie zostanie odwołane, Klient otrzyma pełny zwrot uiszczonej ceny za Szkolenie.

Umowne prawo odstąpienia przysługujące Promity nie dotyczy umów zawartych z Klientami będącymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami.

9. W przypadku nieobecności Klienta, w tym jego pracowników i współpracowników, na Szkoleniu, Trener Promity przeprowadzi Szkolenie według programu niezależnie od obecności w/w osób. Nieobecność na szkoleniu wszystkich lub części zgłoszonych osób zgodnie z Zamówieniem nie stanowi w szczególności podstawy do obniżenia wynagrodzenia Promity lub przeprowadzenia dodatkowego, nieodpłatnego szkolenia dla osób nieobecnych jeżeli trener był gotów przeprowadzić szkolenie w umówionym terminie.

10. W przypadku ukończenia danego Szkolenia Klient otrzymuje stosowny Certyfikat. Jeżeli Klient zamówił Szkolenie w pakiecie z egzaminem lub egzaminami, Certyfikat w formie elektronicznej otrzyma on w terminie 2 dni roboczych od daty doręczenia mu informacji o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, pod warunkiem uiszczenia przez Klienta wszystkich opłat zgodnie z Umową o świadczenie usług szkoleniowych oraz Regulaminem.

§ 5

Rezygnacja ze szkolenia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z uczestnictwa w wybranym Szkoleniu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, o ile zgłosi rezygnację na co najmniej 10 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia. W takim przypadku Promity zwróci Klientowi 100 % uiszczonej przez niego ceny Szkolenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowej rezygnacji ze Szkolenia.

2. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia na 9 lub mniej dni przed terminem jego rozpoczęcia lub w dniu rozpoczęcia Szkolenia, przy czym za rezygnację będzie rozumiana również nieobecność Klienta, w tym delegowanych przez niego pracowników i współpracowników, na Szkoleniu, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za rezygnację stanowiącej 100% ceny Szkolenia brutto.

Promity uprawnione jest do potrącenia opłaty za rezygnację, o której mowa w zdaniu poprzednim, z ceny uiszczonej przez Klienta za Szkolenie, którego dotyczy rezygnacja. W takim przypadku uiszczona przez Klienta cena nie podlega zwrotowi.

3. Rezygnacja, o której mowa w ust. 1-2 powyżej powinna zostać złożona w formie

pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 14

Regulaminu. Postanowienia § 5 ust. 1-3 nie dotyczą Klientów będących

Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami.

4. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, który zawarł

z Promity Umowę zawartą na odległość lub Umowę zawartą poza lokalem

przedsiębiorstwa może, z zastrzeżeniem § 5 ust. 9 Regulaminu, w terminie 14 dni

odstąpić od wyżej wymienionych umów bez podawania przyczyny i bez ponoszenia

kosztów.

5. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem może odstąpić

od Umowy, o której mowa w ust. 4 powyżej, składając Promity oświadczenie

o odstąpieniu od Umowy, którego wzór można pobrać ze strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216

6. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy rozpoczyna swój bieg

od dnia zawarcia umowy.

7. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczy złożenie przez Klienta będącego

Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu przed

upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu za pomocą

tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia

na adres e-mail szkolenia@promity.plze słowem „rezygnacja” w tytule wiadomości.

8. W przypadku przesłania przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem oświadczenia drogą elektroniczną, Promity prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem

lub Przedsiębiorcą-Konsumentem jeżeli Promity wykonała w pełni usługę

§ 6

Skutki odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem

lub Przedsiębiorcą-Konsumentem

1. Odstąpienie od Umowy przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem będzie miało następujące skutki:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy umowę taką uważa się za niezawartą,

b) Promity, z zastrzeżeniem § 5 ust. 9 oraz § 6 ust. 2 Regulaminu, zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności za Szkolenie.

c) Promity dokonuje zwrotu przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

2. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem wykonuje

prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu na podstawie art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2

Ustawy o prawach konsumenta żądania wykonania usługi przed upływem terminu

do odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do dnia

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kwotę do zapłaty Promity

oblicza proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem

uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.

§ 7

Zasady korzystania ze Sklepu

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu i składanie Zamówień nie wymaga zakładania

konta użytkownika.

2. Składanie Zamówień przez Klienta możliwe jest po podaniu niezbędnych danych

identyfikacyjnych Klienta, w przypadku Klienta będącego Konsumentem – danych

osobowych, i danych adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia.

3. Klient, składając Zamówienie, oświadcza, że:

a) podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,

b) uprawniony jest do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c) podane dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

d) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze

świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Promity podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

5. Klient, w tym jego pracownicy oraz osoby z nim współpracujące, zobowiązany jest do:

b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń

d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Promity,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z

dobrymi obyczajami oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

8. Promity nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT będzie dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§ 8

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu

1. Do korzystania ze Sklepu, w szczególności przeglądania asortymentu Sklepu oraz

składania Zamówień, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu

Microsoft Internet Explorer, Google Chrome lub Apple Safari,

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

c) włączona obsługa plików cookies,

2. W celu skorzystania ze szkoleń distance learning Klient powinien dysponować

sprzętem i oprogramowaniem spełniającym wymagania:

a) Komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i kamerę

internetową z przeglądarką internetową z obsługą HTML 5.

b) Monitor o rozdzielczości FullHD.

c) Dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 20/5 (download/upload) Mb/s.

§ 9

Procedura składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:

a) wybrać termin szkolenia będącego przedmiotem Zamówienia

c) wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia

d) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić Zamówienie.

§ 10

Zasady Płatności

1. W Sklepie za złożone Zamówienie dokonuje się płatności w dniu składania Zamówienia w jednej z form wskazanych w ust. 4 poniżej

2. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie określonym w ust. 1 powyżej, to Umowę, której przedmiotem miało być zamawiane Szkolenie, uważa się za niezawartą, a Zamówienie zostaje usunięte z systemu i traktuje się je jako niezłożone.

3. Klient może skorzystać z płatności elektronicznych dostępnych w Sklepie i realizowanych poprzez serwis przelewy24.pl

§ 11

Prawo autorskie

1. Program Szkolenia, oprogramowanie, Materiały Szkoleniowe oraz wszelkie inne pomoce dydaktyczne wykorzystywane przez Promity podlegają ochronie na podstawie przepisów o własności intelektualnej. W związku z tym Klient, w tym jego pracownicy i współpracownicy, zobowiązuje się nie wykonywać w szczególności żadnych z niżej wymienionych działań:

a) modyfikacja, adaptacja, zmiana, łączenie lub tłumaczenie Materiałów Szkoleniowych oraz tworzenie prac pochodnych na ich podstawie,

b) wypożyczanie, sprzedaż lub innego rodzaju przekazywanie Materiałów

Szkoleniowych jakiejkolwiek stronie trzeciej,

c) kopiowanie lub jakiekolwiek powielanie Materiałów Szkoleniowych.

2. Jakakolwiek zawierana poprzez Sklep umowa nie przenosi na Klienta żadnych praw a torskich ani nie ustanawia na jego rzecz licencji.

3. Na mocy zawieranej z Klientem Umowy Promity przenosi na Klienta wyłącznie prawo własności przekazanych mu egzemplarzy utworów, o których mowa w ust. 1.

4. Klient upoważniony jest do używania egzemplarzy Materiałów Szkoleniowych, o których mowa

powyżej wyłącznie na własne wewnętrzne potrzeby związane z realizacją Szkolenia.

§ 12

Procedura reklamacji

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Klient ma prawo

do złożenia reklamacji.

2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na podane w § 14 Regulaminu dane lub drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres szkolenia@promity.pl ze słowem „opinia” w tytule wiadomości lub przy wykorzystaniu formularza udostępnionego przez Promity pod adresem: https://edu.promity.pl/kontakt/kontakt/

3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności,

w tym datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta

w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy.

4. Promity ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni roboczych

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§ 14

Kontakt ze Sklepem

1. Promity poniżej wskazuje swoje dane kontaktowe:

Promity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

przy ul. Wiejskiej 14/25, kod pocztowy 00-490, wpisana do Krajowego Rejestru

Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

KRS pod numerem KRS: 0000339636, REGON 142057116.

E-mail: szkolenia@promity.pl

Telefon: +48 22 300 51 81

2. Klient może skontaktować się z Promity używając danych podanych

w niniejszym paragrafie.

3. Kontakt telefoniczny w sprawach dotyczących Szkoleń oferowanych w Sklepie

realizowany będzie w dniach roboczych w godzinach: 9:00 – 16:00

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane przy pomocy Sklepu zawierane są w języku polskim.

2. Promity zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.

4. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu lub z Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu

oznacza ich akceptację, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 Regulaminu.

5. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Promity (postanowienia tego nie stosuje się do Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami).