Ogólne warunki szkoleń Promity

§ 1.Warunki wstępne

1.     Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach oferowanych przez Promity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rozumie się przez:

a)  wypełnienie zgłoszenia online na witrynie internetowej Promity

b)  przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną do przedstawiciela handlowego Promity lub bezpośrednio

2.   W przypadku zgłoszenia online lub przesłania wiadomości pocztą elektroniczną, w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia, przedstawiciel handlowy Promity skontaktuje się z Osobą Zamawiającą (tj. osobą wymienioną w „Zamówieniu szkolenia” jako Osoba Zamawiająca) w celu uzgodnienia szczegółów uczestnictwa w szkoleniu.

3.     Po uzgodnieniu zakresu i terminu szkolenia z przedstawicielem handlowym Promity należy samodzielnie lub przy pomocy przedstawiciela handlowego wydrukować i wypełnić „Zamówienie szkolenia” dostępne na witrynie internetowej Promity.

4.     W przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, dokument „Zamówienie szkolenia” musi być podpisany przez osobę, która zamierza wziąć udział w szkoleniach (bądź opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich).

5.     W przypadku pozostałych podmiotów, dokument „Zamówienie szkolenia” musi być podpisany przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu firmy zamawiającej.

6.     Podpis na dokumencie „Zamówienie szkolenia” potwierdza akceptację „Ogólnych warunków szkoleń Promity”, w tym przyjęcie warunków organizacyjnych i finansowych realizacji usługi oraz upoważnia firmę Promity do wystawienia faktury VAT.

7.     Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego dokumentu „Zamówienie szkolenia” faksem lub w formie skanu pocztą elektroniczną do przedstawiciela handlowego Promity lub bezpośrednio na co najmniej 10 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia. Brak przesłania prawidłowo wypełnionego zamówienia bądź jego przesłanie po terminie określonym powyżej, nie powoduje obowiązku realizacji szkolenia po stronie Promity. Promity dopuszcza przyjmowanie zamówienia po podanym terminie wyłącznie w przypadku, potwierdzonym przez Promity, dostępności wolnych miejsc na liście uczestników szkoleń, których dotyczy zamówienie.

8.     W przypadku osób fizycznych dodatkowym warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenia jest wniesienie opłaty w wysokości 100% ustalonej ceny szkoleń + 23% VAT z zastrzeżeniem poniższego § 2. Warunki Płatności.

9.     Przed rozpoczęciem szkoleń Osoba Zamawiająca otrzyma telefonicznie lub pocztą elektroniczną potwierdzenie realizacji szkoleń w umówionym terminie.

10.  Jeżeli pomiędzy Promity a Osobą Zamawiającą zawarta została ramowa umowa o współpracy, postanowienia niniejszych „Ogólnych warunków szkoleń Promity” mają zastosowanie, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami ramowej umowy o współpracy. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami „Ogólnych warunków szkoleń Promity” a umowy ramowej o współpracy pierwszeństwo mają postanowienia umowy ramowej o współpracy.

 

§ 2.Warunki płatności

1.     Należność za uczestnictwo w szkoleniach powinna być uregulowana na podstawie niniejszych Ogólnych warunków szkoleń Promity.

 

2.     Ogólne warunki płatności są następujące:

a) osoby fizyczne zobowiązane są do wpłacenia przelewem 100% ustalonej ceny szkoleń + 23% VAT, na co najmniej 10 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia

b) pozostałe podmioty zobowiązane są do wniesienia opłaty 100% ustalonej ceny szkoleń + 23% VAT na podstawie faktury proforma wystawionej przez Promity przez rozpoczęciem szkolenia. Opłaty należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury proforma

Uwaga: w przypadku płatności dokonywanych przelewem przed rozpoczęciem szkoleń, prosimy o niezwłoczne dostarczenie do przedstawiciela handlowego Promity lub bezpośrednio dowodu dokonania przelewu.

3.     W przypadku szkoleń, których ceny podane są w EUR, faktura zostanie wystawiona w PLN na sumę stanowiącą równowartość ceny liczonej według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

 

4.     Ustalone ceny szkoleń oferowanych przez Promity podane są w kwotach netto. Szkolenia (w tym także warsztaty i konsultacje) podlegają opodatkowaniu stawką 23 % VAT.

 

5.     W przypadku, gdy szkolenia organizowane przez Promity nie odbędą się w zaplanowanym terminie lub w przypadku braku miejsc w danym terminie, kwoty wpłacone na poczet szkoleń, określone w powyższym § 2 ust. 2 lub ramowej umowie o współpracy, Promity zaliczy na poczet udziału w innych szkoleniach organizowanych przez Promity, ustalonych z Osobą Zamawiającą lub na wniosek Osoby Zamawiającej, Promity zwróci wpłaconą kwotę na wskazany przez Osobę Zamawiającą rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania dyspozycji zwrotu pieniędzy od Osoby Zamawiającej.

 

§ 3.Rezygnacja

1.     Po przesłaniu „Zamówienia szkolenia” Osoba Zamawiająca może zrezygnować z uczestnictwa w wybranych szkoleniach bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, o ile zgłosi rezygnację na co najmniej 15 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

 

2.     W przypadku rezygnacji ze szkoleń na 14 do 10 dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia:

a) Osoba Zamawiająca, o której mowa w powyższym § 1 ust. 2, jest zobowiązana do uiszczenia opłaty manipulacyjnej tytułem kosztów przygotowania stanowiska pracy na szkolenia w wysokości 20% ustalonej ceny szkoleń + 23% VAT na podstawie faktury wystawionej przez Promity. Opłaty należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury proforma.

b) Osobie Zamawiającej, o której mowa w powyższym § 1 ust. 2, będącą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, Promity zwróci 80% ustalonej ceny szkoleń + 23% VAT w terminie 9 dni od dnia otrzymania prawidłowej rezygnacji z szkoleń, o ile Osoba Zamawiająca uiściła opłatę za szkolenia zgodnie z postanowieniami „Ogólnych warunków szkoleń Promity”.

3.     W przypadku rezygnacji ze szkoleń na 9 lub mniej dni roboczych przed pierwszym dniem szkolenia lub w dniu rozpoczęcia szkolenia (nieobecność) Osoba Zamawiająca zobowiązana jest do uiszczenia opłaty stanowiącej 50% ustalonej ceny szkolenia + 23% VAT na podstawie faktury proforma wystawionej przez Promity. Opłatę należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury proforma.

 

4.     W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniach, Uczestnik, który otrzymał podręcznik przed rozpoczęciem szkoleń, zobowiązany jest do jego zwrotu w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia rezygnacji. Niedokonanie zwrotu podręcznika w wyznaczonym terminie będzie skutkowało obciążeniem Osoby Zamawiającej kosztami zakupu podręcznika poniesionymi przez Promity.

 

Uwaga: Informacja o rezygnacji ze szkoleń musi być w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być przesłana faksem lub w formie skanu pocztą elektroniczną do przedstawiciela handlowego Promity lub bezpośrednio.

 

5.     W przypadku nieobecności bez zgłoszenia rezygnacji, Promity zalicza kwotę wpłaconą przez Osobę Zamawiającą tytułem opłaty manipulacyjnej, a Osobie Zamawiającej nie przysługuje z tego tytułu prawo uczestniczenia w innych zajęciach prowadzonych przez Promity, ani też prawo żądania zwrotu wpłaconej kwoty.

 

§ 4.Uwagi organizacyjne

1.     W ramach opłaty za szkolenia odbywające się w lokalu Promity każdy uczestnik ma zagwarantowane:

a)    dedykowane stanowisko szkoleniowe

b)  odpowiednie materiały szkoleniowe (o ile szczegółowe warunki szkoleń nie stanowią inaczej) udostępniane w formie i na zasadach określonych w ust. 5 poniżej

c)   jeden gorący posiłek w ciągu dnia (dotyczy szkoleń całodniowych)

d)   kawę, herbatę i wodę w trakcie przerw

e)    świadectwo uczestnictwa w szkoleniach bądź certyfikat właściwy dla danych szkoleń

2.     Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponoszą uczestnicy szkoleń.

 

3.     Promity może odwołać szkolenia lub odmówić ich przeprowadzenia, w szczególności gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie oraz przyczynach odwołania szkolenia Promity poinformuje Osoby Zamawiające w najkrótszym możliwym terminie.

 

4.     Zajęcia w formule stacjonarnej mogą się także odbywać u Osoby Zamawiającej, poza lokalem Promity na warunkach określonych poniżej:

a)  Promity nie odpowiada za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usługi szkoleniowej, jeśli niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przez Promity szkolenia było spowodowane brakiem dostępu do infrastruktury technicznej na poziomie niezbędnym dla wykonania usługi, w szczególności poprzez niewłaściwe skonfigurowanie sieci lub łącza internetowego. Przez „niewłaściwe skonfigurowanie sieci lub łącza internetowego” należy rozumieć brak możliwości uzyskania połączenia ze środowiskiem laboratoryjnym potrzebnym do poprowadzenia szkolenia m.in. w wyniku udostępnienia łącza internetowego o przepustowości na poziomie niższym niż 48kbps na jedno stanowisko.

b) W przypadku, gdy Promity nie będzie w stanie wykonać usługi szkoleniowej z powodu wystąpienia przeszkód technicznych, o których mowa powyżej w ust. 4a, wówczas Osoba Zamawiająca zobowiązana będzie do poniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 75% ustalonej ceny szkoleń + 23% VAT tytułem zwrotu kosztów związanych z gotowością do świadczenia usługi, w tym kosztów przygotowania stanowiska pracy.

c)  Osoba Zamawiająca zostanie zwolniona z obowiązku uiszczenia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 4b powyżej, jeżeli wykaże – w sposób niebudzący wątpliwości, że brak dostępu do infrastruktury technicznej na poziomie niezbędnym do wykonania usługi szkoleniowej był spowodowany wystąpieniem okoliczności o charakterze siły wyższej (klęski żywiołowe, katastrofy naturalne) lub awarią po stronie dostawców usług internetowych. Na Osobie Zamawiającej spoczywa ciężar wiarygodnego wykazania faktu wystąpienia okoliczności, o których mowa w zdaniu powyżej.

5.    Materiały szkoleniowe związane ze szkoleniami (np. podręczniki, prezentacje, ćwiczenia, testy) są udostępniane uczestnikom szkolenia wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki pocztowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy wiążące Promity warunki autoryzacji bądź inne uzasadnione potrzeby dydaktyczne wymagają udostępnienia materiałów szkoleniowych w innej niż wskazana powyżej formie.

 

6. Osoba Zamawiająca, w dokumencie „Zamówienie szkolenia” przekaże Promity indywidualny adres e-mail każdego z uczestników szkoleń.

 

7.  Promity zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług w przypadku nieprzekazania danych uczestników szkolenia, które umożliwiają dostarczenie materiałów szkoleniowych indywidualnie za pośrednictwem skrzynki pocztowej.

 

8.    Podpisując „Zamówienie szkolenia” Osoba Zamawiająca wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie zawartych w „Zamówieniu szkolenia” danych osobowych przez firmę Promity Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15.10.2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) dla celów związanych z realizacją usługi. W przypadku wskazania w „Zamówieniu szkolenia” danych osobowych uczestników szkoleń innych niż Osoba Zamawiająca, Osoba Zamawiająca zobowiązuje się do uzyskania zgody tych uczestników na umieszczenie i administrowanie ich danymi osobowymi przez Promity Sp. z o.o. w zakresie wskazanym powyżej.

 

9.   Promity zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszych „Ogólnych warunków szkoleń Promity”. Zmiany te są na bieżąco publikowane na witrynie internetowej Promity. Wiążące są warunki aktualne w dniu przesłania „Zamówienia szkolenia”.

 

10. W przypadku uznania jakichkolwiek postanowień „Ogólnych warunków szkoleń Promity” za nieważne lub sprzeczne z przepisami prawa, ważność pozostałych postanowień nie zostaje naruszona.

 

11. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją szkoleń wskazanych w „Zamówieniu szkolenia” w przypadku Osób Zamawiających niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa polskiego rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Promity.